Dịch vụ chạy mô hình SPSS,EVIEWS,STATA

Dịch vụ chạy mô hình SPSS,EVIEWS,STATA

Nhóm luận văn kinh tế cung cấp dịch vụ chạy mô hình với phần mềm SPSS, phần mềm EViews, phần mềm STATA cho các học viên chỉ có nhu cầu chạy dữ liệu mà không cần hỗ trợ viết thuê luận văn, luận án.

Ngoài ra, nhóm luận văn kinh tế còn nhận thu thập dữ liệuxử lý dữ liệu xấu khi chạy không ra kết quả như ý.

dich-vu-chay-mo-hinh-spss

Đối với phần mềm SPSS thông thường về phân tích thống kê xã hội học hay sử dụng dữ liệu chéo:

Thống kê mô tả dữ liệu

Kiểm định độ tin cậy thang đo (kiểm định Cronbach Alpha)

Phân tích nhân tố khám phá (phân tích EFA)

Phân tích hồi quy

Phân tích phi tham số (ANOVA)

Thống kê mô tả dữ liệu

Ma trận hệ số tương quan

Kiểm định tính dừng (ADF) đối với dữ liệu chuỗi thời gian

Phân tích hồi quy: OLS, mô hình VAR, Mô hình VECM, mô hình ARDL, hồi quy Logistics,

Dự báo: mô hình ARIMA, mô hình VAR, và các biến thể của ARIMA (GARCH, T-GARCH…)

Phân tích dữ liệu mảng (Panel data)

Các kiểm định mô hình

chay-mo-hinh-stata

Đối với phần mềm STATA các dịch vụ chạy mô hình tương tự như đối với phần mềm SPSS và EVIEWS